www.notifybusiness.gov.gr


ΣΧΈΔΙΟ ΝΌΜΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΆΜΕΣΑ.
ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΕΩΣ 29/01/2021

Μετά από το άρθρο 108 του ν. 4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο ΙΘ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ

Άρθρο 109
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες λούνα-παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια με κωδικό NACE 93.21 και 93.29, οι οποίες ασκούνται σε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο για την ψυχαγωγία του κοινού.
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα, οι χώροι παιδικής αναψυχής και οι παιδότοποι.

Άρθρο 110
Αδειοδοτούσα αρχή
Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου είναι ο δήμος, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

Άρθρο 111
Έγκριση εγκατάστασης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 7, για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου απαιτείται έγκριση του άρθρου 7.
2. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων είναι δυνατή η διερεύνηση των υφιστάμενων χρήσεων γης και τυχόν άλλων χωρικών περιορισμών. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργήσει αυτοψία για τη διαπίστωση των πραγματικών συνθηκών που υφίστανται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά στη γειτνίαση.
3. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.
4. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. Μέσα στο διάστημα αυτό ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ολοκληρώσει τις κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού της δραστηριότητας και, επιπλέον, να αιτηθεί την έγκριση λειτουργίας της, σύμφωνα με το άρθρο 112, ή να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 113. Η παράταση της ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης είναι δυνατή άπαξ για έξι (6) επιπλέον μήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενόσω ακόμα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης,
(β) έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της δραστηριότητας.
5. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
6. Η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου επιτρέπεται:
(α) σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, εφόσον αυτές δεν διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά,
(β) σε περιοχές με καθορισμένες χρήσεις γης των άρθρων 4 και 8 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ΄ 166)
(γ) στις περιοχές των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114),
(δ) σε ακίνητα του άρθρου 3 του από 23.2.1987 π.δ. και του άρθρου 3 του π.δ. 59/2018, τα οποία έχουν πρόσωπο σε κύριο οδικό δίκτυο, ιδίως σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) και των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ).
(ε) σε ακίνητα που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων όπου ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 16 του π.δ. 59/2018, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε κύρια δημοτική οδό.
7. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εγκατάστασης οι δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Ως προσωρινή άσκηση δραστηριότητας νοείται αυτή που διαρκεί έως τριάντα (30) ημέρες και μπορεί να εγκατασταθεί στην ίδια θέση έως δύο (2) φορές κατ’ έτος ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ελέγχονται οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και δεν εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 7034/1298/2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 368). Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά.

Άρθρο 112
Έγκριση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

1. Οι δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) υπόκεινται για τη λειτουργία τους σε έγκριση του άρθρου 7 του παρόντος και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης.
2. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία διασφαλίζεται ότι η λειτουργία της δραστηριότητας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί αυτοψία για τη διαπίστωση της τήρησης του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
3. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον η δραστηριότητα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
Ειδικά για τις δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά, έως τριάντα (30) ημέρες, σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου μειώνεται σε δέκα (10) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον η δραστηριότητα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
4. Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια, εκτός από τις περιπτώσεις παραχώρησης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, όπου η διάρκεια ταυτίζεται με τη διάρκεια της παραχώρησης. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ανανεώνει και να τηρεί επικαιροποιημένα όλα τα δικαιολογητικά τα οποία έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης και τα οποία έχουν ορισμένη διάρκεια.
5. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης λειτουργίας διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

Άρθρο 113
Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

1. Η λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Ο φορέας δραστηριότητας υποβάλλει γνωστοποίηση πριν από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, άλλως η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή. Η τελευταία οφείλει σε κάθε περίπτωση να παραλάβει τη γνωστοποίηση που υποβάλλει ο φορέας.
4. Η αδειοδοτούσα αρχή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιεί στις λοιπές αρμόδιες αρχές, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκήσουν τους ελέγχους που προβλέπονται από τον νόμο.

Άρθρο 114
Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα

1. Φορέας δραστηριότητας με έγκριση εγκατάστασης ή έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, οφείλει να αιτηθεί τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης εγκατάστασης, ή νέα έγκριση εγκατάστασης αντίστοιχα, σε περίπτωση που επιθυμεί να επεκτείνει τη δραστηριότητα σε γήπεδο ή οικόπεδο όμορο αυτού που αναφέρεται στην εν ισχύ έγκριση εγκατάστασης ή έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας.
Όταν ο φορέας της δραστηριότητας ολοκληρώσει τις κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, οφείλει πριν ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας να αιτηθεί έγκριση λειτουργίας, ή τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας, εφόσον υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας. Αν υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας, οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας, ή να μεταβάλει την υποβληθείσα γνωστοποίηση.
2. Δεν απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης για την αλλαγή ή προσθήκη εξοπλισμού, καθώς και για την τροποποίηση ή προσθήκη κατασκευών, εφόσον δεν συντρέχουν περιορισμοί από την έγκριση εγκατάστασης που έχει χορηγηθεί. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας, ή μεταβολή της υποβληθείσας γνωστοποίησης λειτουργίας.
3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της μεταβολής στην αδειοδοτούσα αρχή. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει τα απαιτούμενα για τη μεταβολή δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής στις αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει κοινοποιηθεί η αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας.
4. Για την έκδοση νέας ή την τροποποίηση υφιστάμενης έγκρισης εγκατάστασης τηρείται η διαδικασία του άρθρου 111. Για την έκδοση νέας ή την τροποποίηση υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας τηρείται η διαδικασία του άρθρου 112, ενώ για την υποβολή νέας ή τη μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας τηρείται η διαδικασία του άρθρου 113.
5. Η αλλαγή φορέα μιας δραστηριότητας διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9.
6. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης μιας δραστηριότητας, απαιτείται έκδοση νέας έγκρισης εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 111, και νέας έγκρισης λειτουργίας, ή υποβολή νέας γνωστοποίησης λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 112 και 113, αντίστοιχα.

Άρθρο 115
Παράβολα

1. Για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης ή έγκρισης λειτουργίας, ή για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 111, 112 και 113, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11.
2. Δεν απαιτείται παράβολο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) για την αλλαγή φορέα δραστηριότητας,
(β) για τη μεταβολή υποβληθείσας γνωστοποίησης.

Άρθρο 116
Έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Σκοπός των ελέγχων είναι η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί τους ανωτέρω ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Άρθρο 117
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κεφαλαίου, των κανονιστικών αυτού πράξεων, και των όρων ή περιορισμών των εγκρίσεων εγκατάστασης ή λειτουργίας επιβάλλεται:
(α) Πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15, επιβάλλεται σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση.
(β) Πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15, επιβάλλεται σε περίπτωση μη υποβολής γνωστοποίησης, ή υποβολής αναληθών στοιχείων γνωστοποίησης, ή παράλειψης μεταβολής της γνωστοποίησης.
(γ) Πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ επιβάλλεται σε περίπτωση παράβασης της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065), καθώς και λοιπών παραβάσεων που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με τα κριτήρια επιμέτρησης, όπως καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 118.
2. Επιπλέον του προστίμου επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση παράβασης, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατον να αρθεί,
(β) σε περίπτωση ύπαρξης άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, και ιδίως για την υγεία και ασφάλεια χρηστών, επισκεπτών, θεατών ή εργαζομένων,
(γ) σε περίπτωση που διάταξη ψυχαγωγίας η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από την απόφαση αυτή Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου ή Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου Μετεγκατάστασης που να επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία και χρήση της.
Η οριστική διακοπή λειτουργίας επιβάλλεται μόνο όταν η άρση της παράβασης είναι αδύνατη.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, η οποία εκδίδεται αφού προηγουμένως ο φορέας της δραστηριότητας κληθεί εγγράφως προς έκθεση των απόψεών του. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και η προθεσμία που χορηγείται προς άρση αυτών, προκειμένου η δραστηριότητα να καταστεί συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, ή να συμμορφωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στις εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας.
4. Κατά τον υπολογισμό του προστίμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 118, το πρόστιμο μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας συνεργάζεται και ανταποκρίνεται άμεσα στην υποχρέωση προς συμμόρφωση. Το πρόστιμο μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η ως άνω συμμόρφωση επιτυγχάνεται εντός πέντε (5) ημερών, εκτός αν η παράβαση συνίσταται στην παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης, ή στη λειτουργία χωρίς έγκριση εγκατάστασης ή έγκριση λειτουργίας, οπότε το πρόστιμο δεν μειώνεται. Ειδικά στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης και η παράβαση συνίσταται στη μη καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός πέντε (5) ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας.
Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή το πρόστιμο προσαυξάνεται, το δε ποσοστό της προσαύξησης καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 118.
5. Εάν η παράβαση κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και, εφόσον αυτό απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο.
6. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Η διαπίστωση περισσοτέρων παραβάσεων θεωρείται κριτήριο επιμέτρησης των κυρώσεων, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. Το ποσό του συνολικού προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) €.
8. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 118
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το περιεχόμενο της γνωστοποίησης λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρεί ο φορέας στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ύψος του παραβόλου, τον τρόπο καταβολής του καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων του άρθρου 117, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
6.

Άρθρο 119
Τελικές διατάξεις

1. Μετά την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, το άρθρο 39 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου.
2. Η υπ’ αρ. 7034/1298/2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 368) δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου, που ασκούνται σε στεγασμένο χώρο.
3. Ως περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065), ορίζεται αυτή της οποίας η περίοδος εγκατάστασης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.».

Άρθρο 120
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που κατά την έναρξη ισχύος αυτού λειτουργούν με άδεια που είχαν λάβει βάσει προϋφιστάμενων διατάξεων θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα έως τη λήξη ισχύος της άδειας και εφόσον δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία αυτής. Μετά από τη λήξη ισχύος της άδειας, ή σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτής, οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν να εφοδιαστούν με έγκριση εγκατάστασης και, επιπλέον, να εφοδιαστούν με έγκριση λειτουργίας ή να υποβάλουν γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
2. Όσες από τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτής. Στη συνέχεια οφείλουν να εφοδιαστούν με έγκριση λειτουργίας, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 16 παρ. 2 της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης

www.notifybusiness.gov.gr

Source

Μάθε πρώτος όλα τα νέα

Γράψου στο newsletter μας και ενημερώσουμε πρώτος για τα νέα του χώρου.